Vedtekter

Medlemskap og medlemskontingent

 

I vedtektene til Fræna Næringsforum AS heter det bl.a. om økonomi og kontingent (sitat):

 
§ 3. Økonomi og kontingent
Finansiering av selskapets drift skjer gjennom kontingenter og prosjekt- og aktivitetsbidrag fra medlemmene og eventuelt tilskudd fra det offentlige.
Kontingenten for kommende år fastsettes av ordinær generalforsamling.
Kontingenten må være innbetalt innen utgangen av januar måned.
På stiftelsesmøtet i Fræna Næringsforum AS ble følgende vedtak fattet når det gjelder medlemskontingenten:

Interimsstyrets forslag til medlemskontingent ble enstemmig godkjent som følger:

Kontingentgruppering: Årskontingent:

Enmannsbedrifter kr 1.000
2-5 årsverk kr 2.500
6-10 årsverk kr 4.000
11-25 årsverk kr 7.000
26-50 årsverk kr 15.000
over 50 årsverk kr 20.000

For flere opplysninger:
Ta kontakt med Fræna Næringsforum på tlf. 91177884

 
Vedtekter
(Vedtatt på stiftelsesmøte 19. mars 2003)  

 
§ 1 Navn, kontorsted
Fræna Næringsforum AS er et aksjeselskap. Selskapet har kontorsted i Fræna Kommune. Bedrifter, organisasjoner, enkeltpersoner, fylkeskommuner og kommuner kan være aksjonærer.

§ 2 Selskapets formål og virkefelt
Selskapet skal bidra til positiv næringsutvikling gjennom å være pådriver, iverksetter og informasjonskanal. I arbeidet skal en utnytte de ressurser som finnes både i privat og offentlig sektor.

De overordnede målsettinger for selskapet:

 • Et samlende forum for næringsvirksomhetene i Fræna Kommune
 • En pådriver og ressurs overfor politiske organer og offentlige myndigheter
 • Den ledende forening for næringspolitiske aktiviteter i Fræna
 • Et treffsted for meningsutveksling, nettverksbygging og sosialt samvær
 • Kompetanseutvikling for, i og mellom næringsvirksomheter
 • Samarbeid og gjensidig kompetanseutvikling mellom skole/FoU-institusjoner og næringsliv 


Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til kulturelle, miljømessige og sosiale sider ved Frænasamfunnet. Selskapets virksomhet drives selvstendig, etter oppdrag fra, eller i samarbeid med private og offentlige virksomheter.
Forumet holder jevnlig kontakt med offentlige myndigheter, og skal være høringsinstans og rådspørres i saker som berører næringslivet i kommunen.
Samarbeide med andre næringsorganisasjoner/-forum i nabokommuner spesielt og i Møre og Romsdal generelt. 


Arbeide for at elevene skal få god informasjon om Fræna kommune med spesiell vektlegging på næringslivet i kommunen, og gi de tro på at det er en fremtid å bo her.

§ 3. Økonomi og kontingent
Finansiering av selskapets drift skjer gjennom kontingenter og prosjekt- og aktivitetsbidrag fra medlemmene og eventuelt tilskudd fra det offentlige.
Kontingenten for kommende år fastsettes av ordinær generalforsamling.
Kontingenten må være innbetalt innen utgangen av januar måned.

§ 4 Selskapets styre
Selskapets styre består av 8 medlemmer. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på 2 år. Styret skal ha følgende sammensetning og fordeling :

Frænas lokale næringsliv skal ha 5 styremedlemmer. Disse skal primært være fordelt på ulike næringssektorer. På konstituerende generalforsamling velges 2 medlemmer for 1 år.

 • Fræna kommune skal ha ordfører og rådmann som medlemmer av styret.
 • 1 styremedlem velges fritt. På konstituerende generalforsamling velges denne for 1 år.
 • 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
 • Generalforsamlingen velger leder og nestleder. Deres funksjonstid er 1 år.
 • Som sekretær for styret fungerer selskapets daglige leder.
 • Ved stemmelikhet gjelder det som formannen har stemt for.
 • Styrets leder og et styremedlem innehar i fellesskap selskapets signatur. Styret kan delegere myndighet og herunder meddele prokura.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

§5. Valgkomite
Til å forberede valget og komme med forslag til styremedlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer etter § 4, samt medlemmer av valgkomiteen, velger generalforsamlingen en valgkomité på 3 personer blant selskapets aksjonærer med en funksjonstid på 2 år. På konstituerende generalforsamling velges 1 medlem for 1 år.

§ 6 Styrets hovedoppgaver

 • Styret skal lede selskapet i samsvar med vedtektene, og etter de retningslinjer som generalforsamlingen fastsetter.
 • Styret vedtar budsjett og trekker opp rammer for den virksomheten som skal utøves. Det ansetter personale, fastsetter lønninger og vedtar arbeidsinstrukser.
 • Styret har fullmakt til å forelegge saker til høring hos naturlige samarbeids-
 • partnere.
 • Det føres møteprotokoll over styrets forhandlinger.
 • Styret kan av praktiske hensyn og dersom det er ønskelig, delegere noe av sin virksomhet gjennom opprettelsen av prosjektgrupper og/eller arbeidsutvalg.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. En aksjeeier kan la seg representere ved skriftlig fullmakt.
Ordinær generalforsamling for selskapet holdes hvert år innen utgangen av april måned og med minst 21 dagers varsel til aksjeeierne. Forslag fra aksjonærene må for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets leder senest 16 dager før generalforsamlingen avholdes. Ved endring av sakliste sendes den ut senest 12 dager før generalforsamlingen avholdes.


Generalforsamlingen innkalles ellers når styret eller aksjeeierne som representerer minst 1/3 av samlet antall aksjer krever dette.
Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Dersom det ved valg blir stemmelikhet også etter 2. gangs votering avgjøres valget ved loddtrekning.
Referat fra generalforsamling føres i styrets protokoll og underskrives av 2 aksjeeiere i tillegg til møteleder. Generalforsamlingen velger selv møteleder.
Ordinær generalforsamling behandler :

Styrets årsberetning

 • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 • Fastsettelse av honorar til styret og revisor
 • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 • Fastsettelse av medlemsavgift
 • Valg av styre
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomité
 • Forslag til hovedaktiviteter for selskapet med en tidshorisont på minst 2 år
 • Innmeldte saker fra aksjonærene og andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
 • Forandring av vedtektene kan foretas i generalforsamling dersom dette er ført opp som sak og 2/3 av de fremmøtte aksjene i selskapet stemmer for dette.
 • Beslutning om oppløsning kan vedtas i generalforsamlingen etter samme fremgangsmåte som fremgår av foregående avsnitt. Den generalforsamling som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre og gjør vedtak om hvordan eventuelle midler skal disponeres.

§ 8 Aksjenes omsettelighet
Salg/omsetning av aksjer skal godkjennes av selskapets styre. Aksjer kan ikke gyldig pantsettes uten styrets godkjennelse. Ingen aksjonær kan eie mer enn 1/3 av aksjene i selskapet. Selskapet kan i samsvar med aksjelovens bestemmelser erverve egne aksjer og styret gis fullmakt til å foreta slik oppkjøp til pålydende med sikte på videresalg til nye medlemmer.

§ 9 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på kr. X. Hver aksje er pålydende kr. 1.000 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web